Notariusz

Agnieszka Bobrzak

Image

Notariusz

jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną (czynności notarialnych). Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego. Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz jest obowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne.

Kancelaria

zapewnia możliwość dokonywania wszystkich czynności notarialnych, zarówno dla osób fizycznych, instytucji jak i przedsiębiorców. Zarówno informacje, jak i porady związane z czynnościami notarialnymi, udzielane są przez notariusza nieodpłatnie. Miejscem dokonywania czynności notarialnych jest kancelaria notarialna, natomiast poza kancelarią, mogą być dokonywane jeśli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.

Image
Image

Wszelkie

informacje udzielane przez notariusza w związku z dokonywanymi (planowanymi) czynnościami notarialnymi są bezpłatne. Czynności notarialnych dokonuje się w języku polskim. Jeśli stroną czynności notarialnej jest osoba nieposługująca się językiem polskim wymagana jest obecność tłumacza przysięgłego.